Öncü yaklaşımlar, yenilikli çözümler 0850 888 6297 uludagbilisim@uludagbilisim.com

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Kişisel Sağlık Verileri Verilerin Silinmesi

Başta e-Nabız olmak üzere Bakanlığımız tarafından vatandaşlarımızın hizmetine sunulan sistemlerde yer alan kişisel verilerin silinmesi hususunda Bakanlığımıza başvurular yapılmaktadır. Bu başvurular, özellikle geçmiş sağlık kayıtlarının silinmesine ilişkin olmaktadır.

Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ile sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetilmesi amaçlarıyla Bakanlığımız, ilgili kişilerin açık rızası olmaksızın sağlığa ilişkin kişisel verileri işleyebilmektedir.

Dolayısı ile ilgili veriler bakımından işleme şartı açık rıza değil; 6698 sayılı Kanun’un 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen istisnai sebeplerdir. Bu bakımdan; 6698 sayılı Kanun’un 7 nci maddesi uyarınca işlemeyi gerektiren sebepler ortadan kalkmaksızın ilgili verilerin silinmesinin talep edilme imkânı bulunmamaktadır.

Bugüne kadar Bakanlığımıza bu kapsamda yapılan başvurular reddedilmiş, bunların bir bölümü için talebi reddedilenler tarafından Kişisel Verileri Koruma Kuruluna şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. Kurul tarafından Bakanlığımız lehine karar tesis edilmiş, ilgili verilerin Bakanlığımızca silinme gerekliliğinin bulunmadığına hükmolunmuştur.

Bunun dışında, sehven konulan tanıların düzeltilmesi için Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesi uyarınca her zaman işlem yapılabilecektir.

Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2021