Öncü yaklaşımlar, yenilikli çözümler 0850 888 6297 uludagbilisim@uludagbilisim.com

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği (Karar Sayısı: 4198) 30 Haziran 2021 Tarihli ve 31527 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı

AİLE HEKİMLİĞİ SÖZLEŞME VE ÖDEME YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sağlık Bakanlığınca aile hekimliği uygulaması kapsamında sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına yapılacak ödemeler, izinler, sözleşme esasları ve fesih şartları ile aile hekimliği uygulamaları için Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen uzman tabip, tabip ve aile sağlığı çalışanlarına yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik;

a. Aile hekimliği uygulaması çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarını,

b. Aile hekimliği uygulaması kapsamında Bakanlıkça görevlendirilen aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarını,

c. Sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık eğitimine ilişkin ödeme esaslarını, kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aile hekimi: Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak belirli bir mekanda vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici ve yerinde sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Bakanlığın öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabipleri,

b) Aile hekimliği birimi: Bir aile hekimi ve en az bir aile sağlığı çalışanından oluşan yapıyı,

c) Aile sağlığı çalışanı: Aile hekimi ile birlikte hizmet veren, sözleşmeli olarak çalıştırılan veya Bakanlıkça görevlendirilen hemşire, ebe, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenini,

ç) Aile sağlığı merkezi: Bir veya birden fazla aile hekimliği birimi ile aile hekimliği hizmetinin verildiği sağlık kuruluşunu,

d) Aylık başarı oranı: Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı tarafından, gebe ve bebek- çocuk izlemleri gibi koruyucu sağlık hizmetlerinin her biri için ayrı ayrı olmak üzere Bakanlığın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde, ilgili ayda yapılanların, o ayda yapılması gerekenlere oranını,

e) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

f) Entegre sağlık hizmeti: Bakanlıkça belirlenecek yerlerde, bünyesinde koruyucu sağlık hizmetleri, acil sağlık hizmetleri, muayene, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, doğum, ana çocuk sağlığı hizmetleri, ayakta ve/veya yatarak tıbbi ve cerrahi müdahale ile çevre sağlığı, adli tabiplik ve ağız diş sağlığı hizmetleri gibi hizmetlerin de verildiği, birinci basamak sağlık hizmetlerini yoğunlukla yürütmek üzere tasarlanmış sağlık hizmetini,

g) Geçici aile hekimi: Aile hekiminin yıllık izin, hastalık izni ve diğer nedenlerle görevi başında bulunamadığı sürede yerine bakan veya boş aile hekimliği pozisyonuna yerleştirme yapılıncaya kadar görevlendirilen aile hekimini,

ğ) Geçici aile sağlığı çalışanı: Aile sağlığı çalışanının yıllık izin, hastalık izni ve diğer nedenlerle görevi başında bulunamadığı sürede yerine bakan veya boş aile sağlığı çalışanı pozisyonuna yerleştirme yapılıncaya kadar görevlendirilen aile sağlığı çalışanını,

h) Gezici sağlık hizmeti: Aile hekimi ve/veya aile sağlığı çalışanının, müdürlükçe tespit edilen belde, köy, mezra ve uzak mahalle gibi yerleşim birimlerine, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre giderek mahallinde vereceği sağlık hizmetini,

ı) Kanun: 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununu,

i) Müdürlük: İl sağlık müdürlüğünü,

j) Tavan ücret: Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları ile görevlendirilen aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarına yapılacak ödemelerin hesaplanmasında kullanılan, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilen sözleşmeli personel için öngörülen brüt tavan ücreti,

k) Yerinde sağlık hizmeti: Aile hekimi ve/veya aile sağlığı çalışanının, müdürlükçe tespit edilen cezaevi, çocuk ıslahevi, huzurevi, korunmaya muhtaç çocukların barındığı çocuk yuvalan ve yetiştirme yurtlan gibi toplu yaşam alanlarına Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre giderek yerinde vereceği sağlık hizmetini, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Sözleşmeler

Sözleşme yapılacak aile hekimi ve aile sağlığı çalışanında aranacak genel şartlar

MADDE 5- (1) Sözleşmeli olarak çalıştırılacak aile hekiminin;

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (4), (5) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımaları,

b) 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 17 nci madde hükmü saklı kalmak kaydı ile 65 yaşını doldurmamış olmaları,

c) Türkiye’de mesleğini icra etmeye yetkili, tıpta uzmanlık eğitimi mevzuatına göre aile hekimliği uzmanı veya Bakanlığın öngördüğü eğitimleri alan diğer uzman tabip ve tabip olmaları, gereklidir.

(2) Sözleşmeli olarak çalıştırılacak aile sağlığı çalışanının;

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (4), (5) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımaları,

b) 65 yaşını doldurmamış olmaları,

c) Sağlık meslek liseleri veya yüksek öğrenim kuramlarının ebelik, hemşirelik, sağlık memurluğu (toplum sağlığı) veya acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olmaları, gereklidir.

Sözleşmelerin içeriği, süresi ve dönemi

MADDE 6- (1) Aile hekimi olarak çalıştırılacaklar ile yapılacak sözleşmeler, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-1 AİLE HEKİMİ SÖZLEŞME ÖRNEĞİ)'ne uygun şekil ve içerikte düzenlenir.

(2) Aile sağlığı çalışanı olarak çalıştırılacaklar ile yapılacak sözleşmeler, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-2 AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANI SÖZLEŞME ÖRNEĞİ)’ne uygun şekil ve içerikte düzenlenir.

(3) Sözleşmeleri, Bakanlık adına imzalamaya ve sona erdirmeye il sağlık müdürü yetkilidir.

(4) Sözleşmenin süresi ve dönemi iki mali yıldır.

(5) Sözleşme dönemi bitmeden başka bir aile hekimliği birimine yerleşen aile hekimi ile yeni sözleşme imzalanmaz. Yeni birimdeki görev, mevcut sözleşme doğrultusunda yürütülür.

(6) Sözleşme düzenlenmesinin gerektirdiği her türlü giderler Bakanlıkça karşılanır.

Sözleşmelerin yenilenmesi

MADDE 7- (1) Sözleşme süresi sonunda, aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı olarak görevine devam etmek isteyenlerin sözleşmesi yenilenir. Ancak bir sözleşme döneminde bu Yönetmeliğin eki (EK-3 AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA UYGULANACAK İHTAR PUANI CETVELİ)’nde yer alan fiillerden 5 ve daha fazla kez ihtar puanı verilmesi veya toplamda 150 ve üzerinde ihtar puanına ulaşılması halinde müdürlükçe komisyon oluşturularak değerlendirme yapılır. Değerlendirme neticesinde komisyon tarafından; yeniden sözleşme imzalanmasına veya sözleşmenin yenilenmemesine karar verilir. Aile sağlığı çalışanları için verilecek kararlarda aile hekiminin görüşü de alınır. Komisyonun teşekkülü ile çalışma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir.

(2) Bakanlık müfettişlerince yapılacak inceleme ve soruşturma neticesine göre sözleşmenin yenilenmemesi kararı verilebilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkralara göre sözleşmesi yenilenmeyenler, bir yıl süreyle aile hekimi veya aile sağlığı çalışanı olmak üzere başvuruda bulunamaz.

(4) 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununa istinaden bedelli askerlik yapmak üzere pozisyonlarının korunması talebinde bulunarak sözleşmesi feshedilenler, sözleşme fesih tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde başvurmaları halinde ayrılmadan önce çalıştığı aile hekimliği biriminde sözleşme imzalayarak göreve başlayabilir.

Sözleşmenin kendiliğinden sona ermesi

MADDE 8- (1) Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanının sözleşmesi, aşağıdaki hallerde herhangi bir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer:

a) Ölüm halinde.

b) Tabi olduğu mevzuata göre zorunlu olarak emekli olma yaşını doldurması halinde.

Sözleşmenin aile hekimi veya aile sağlığı çalışanı tarafından sona erdirilmesi

MADDE 9- (1) Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimleri veya aile sağlığı çalışanları askerlik, doğum, emeklilik ve sair sebeplerle iki ay önceden bildirmek kaydıyla sözleşmenin sona erdirilmesini talep edebilirler. Müdürlük, şartların uygun olması durumunda, iki aylık süreyi beklemeden sözleşmenin sona erdirilmesini kabul edebilir. Müdürlüğün sözleşmenin sona erdirilmesi talebini kabul etmemesi halinde, iki aylık süreyi doldurmadan görevden ayrılan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı, bir yıl süreyle sözleşmeli aile hekimi veya aile sağlığı çalışanı olmak üzere başvuruda bulunamaz.

(2) Aile sağlığı çalışanları, sözleşme imzaladığı aile hekiminin görevinden ayrılması veya yer değiştirmesi durumunda, bu sebeple sözleşmesini sona erdirmek istemesi durumunda birinci fıkranın üçüncü cümlesi hükmü uygulanmaz.

Sözleşmenin feshi

MADDE 10- (1) Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanının;

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartlar ile bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşınmadığının veya bu şartların sonradan kaybedilmiş olduğunun tespit edilmesi,

b) 15 inci maddede belirtilen faaliyetlerde bulunulduğunun tespit edilmesi,

c) Kurumundan aylıksız veya ücretsiz izinli sayılanlardan, haklarında yüksek disiplin kurullarınca verilen devlet memurluğundan çıkarma cezasına veya sözleşmesinin sona erdirilmesine dair kararın ilgili müdürlüğe bildirilmesi,

ç) Çalışanın kadrosu veya pozisyonundan istifa etmesi

d) Mücbir sebepler hariç, özürsüz ve kesintisiz olarak on gün görev başında bulunmadığının tespit edilmesi,

e) Sağlık sebebiyle yüz seksen günü aşan süreyle görevini ifa edememesi,

f) Eczane veya medikal firmaları, beşeri ilaç firmaları veya özel sağlık kuruluşları gibi mesleği ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerinin temsilcileri ile etik dışı haksız çıkar ilişkisinde bulunulduğunun tespit edilmesi,

g) Menfaat karşılığında gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlendiğinin tespit edilmesi,

ğ) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinde yer alan fiil

ve hallerin işlendiğinin tespit edilmesi,

h) Gözaltına alınma, tutuklanma, hükümlülük veya 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında uzaklaştırma kararı verilmesi nedeniyle görevi başında bulunamama süresinin sekiz haftayı aşması,

ı) Görevi başında bulunduğu halde entegre sağlık hizmetlerinde mazeretli olup olmadığına bakılmaksızın beş nöbet görevini yerine getirmediğinin/getiremediğinin tespit edilmesi,

hallerinde bu durum, aile hekimi veya aile sağlığı çalışanına tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren savunma yapmak üzere yedi gün süre verilir. Yapılan savunmalar uygun görülmediği takdirde veya süresi içinde savunma yapılmaması durumunda, aile hekimi ve aile sağlığı çalışanının sözleşmesi, il sağlık müdürü tarafından başkaca herhangi bir ihbar veya ikaza gerek duyulmadan sona erdirilir.

(2) Birinci fıkranın;

a) (a), (c), (f), (g) ve (ğ) bentlerine göre sözleşmesi sona erdirilenler, beş yıl süreyle,

b) (b), (ç) (d) ve (ı) bentlerine göre sözleşmesi sona erdirilenler, bir yıl süreyle,

c) (e) bendine göre sözleşmesi sona erdirilenler, sağlık durumunun görevin sürekli ifasına engel olmadığına dair sağlık kurulu raporu ibraz edilinceye kadar,

sözleşmeli aile hekimi veya aile sağlığı çalışanı olmak üzere başvuruda bulunamaz.

(3) Birinci fıkranın (f), (g) ve (ğ) bentlerine münhasır olmak üzere, aile hekimliği hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülen aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları, Sağlık Bakanı, İl Sağlık Müdürü, Bakanlık Müfettişi tarafından, sözleşmeleri askıya alınmak suretiyle iki aya kadar görevden uzaklaştırılabilir. İhtiyaç halinde ve gerekmesi durumunda bu süre bir defaya mahsus olmak üzere iki ay daha uzatılabilir. Bu süre içinde tamamlanacak idari soruşturma neticesinde ilgililerin anılan bentlerde yer alan fiilleri işledikleri sabit görülür ise sözleşmeleri sona erdirilir, aksi halde ilgililer görevlerine iade edilir.

(4) 7179 sayılı Kanuna istinaden bedelli askerlik yapmak üzere ayrılmak isteyen sözleşmeli aile hekimi veya aile sağlığı çalışanının sözleşmesi feshedilir. Pozisyonlarının korunması talebinde bulunarak sözleşmesi feshedilenler hakkında 7 nci maddenin dördüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

(5) Aile hekimine kayıtlı kişi sayısının aralıksız üç ay süreyle bin kişinin altına düşmesi halinde bu durum, aile hekimi ve/veya aile sağlığı çalışanına tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren savunma yapmak üzere yedi gün süre verilir. Yapılan savunmalar uygun görülmediği takdirde veya süresi içinde savunma yapılmaması durumunda, aile hekimi ve aile sağlığı çalışanının sözleşmesi, il sağlık müdürü tarafından başkaca herhangi bir ihbar veya ikaza gerek duyulmadan sona erdirilir. Ancak;

a) Bakanlıkça bölgede çalışan aile hekimi sayısında değişiklik yapılması nedeniyle ihtiyaç duyulması halinde sözleşme yapılan aile hekimi hakkında,

b) Aile hekimine kayıtlı kişi sayısının aralıksız üç ay süreyle bin kişinin altında seyretmesi nedeniyle sözleşmesi sona erdirilen aile hekimi yerine sözleşme yapılan aile hekimi hakkında,

birinci cümle hükmü sözleşme tarihini takip eden birinci yılın sonundan itibaren uygulanır.

(6) Bu maddede yer alan fiillerin işlendiğinin sözleşme döneminden sonra öğrenilmesi veya sözleşme döneminde öğrenilse dahi başlatılan soruşturmanın ilgili sözleşme döneminden sonra aile hekimi veya aile sağlığı çalışanının aleyhine sonuçlanması durumunda mevcut sözleşme sona erdirilir.

(7) Bu maddede yer alan fiillerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde gerekli işlemin başlatılarak, takip eden altı ay içerisinde sonuçlandırılması esastır. Belirtilen fiillerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde sözleşme feshedilmediği takdirde fesih yetkisi zamanaşımına uğrar.

Sözleşmenin ihtaren sona erdirilmesi

MADDE 11- (1) Bu Yönetmeliğin eki (EK-3 AİLE HEKİMLİĞİ

UYGULAMASINDA UYGULANACAK İHTAR PUANI CETVELİ)’nde yer alan fiilleri işlediği tespit edilen sözleşmeli aile hekimi ve aile sağlığı çalışanına;

a) Müdürlüğün halk sağlığı hizmetlerinden sorumlu başkanınca,

b) Tespitin Bakanlık tarafından yapılması halinde Bakanlıkça,

yazılı ihtar yapılır.

(2) Sözleşmeli aile hekimi veya aile sağlığı çalışanına, ihtarın tebliğinden itibaren savunma yapması için yedi gün süre verilir. Yapılan savunmalar uygun görülmediği takdirde veya süresi içinde savunma yapılmaması durumunda ihtar puanı verilir. Bir sözleşme dönemi içerisinde herhangi bir fiilin ikinci ve devam eden ihlallerinde, ihtar puanı iki kat olarak uygulanır.

(3) îhtar puanının kendisine tebliğ edilen ilgili aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde;

a) Müdürlüğün halk sağlığı hizmetlerinden sorumlu başkanının verdiği ihtar puanına karşı, il sağlık müdürüne,

b) Bakanlığın verdiği ihtara karşı Bakan Yardımcısına,

itirazda bulunabilir. İtiraz mercileri otuz gün içinde itirazı inceleyerek karara bağlar ve karar ilgilisine yazılı olarak bildirilir.

(4) Bakanlıkça yapılan ihtarlar ve sonuçlan, işlem yapılmak üzere ilgili müdürlüğe bildirilir.

(5) Bir sözleşme dönemi içinde verilen ihtar puanlarının iki yüz puana ulaşması halinde sözleşme, il sağlık müdürü tarafından sona erdirilir.

(6) Mali yıl başladıktan sonra sözleşme imzalayarak göreve başlayan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanının, sözleşme dönemi sonuna kadar kalan sürenin iki yıllık çalışma süresine oranının, iki yüz puan ile çarpılmasıyla bulunacak puana ulaşması halinde de sözleşme, il sağlık müdürü tarafından ihtaren sona erdirilir. Hesaplamalarda kesirler tama iblağ edilir.

(7) Bu madde hükümleri gereğince sözleşmesi ihtaren sona erdirilen aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı, bir yıl süreyle sözleşmeli aile hekimi veya aile sağlığı çalışanı olmak üzere başvuruda bulunamaz.

(8) Bir sözleşme dönemi içinde ihtar puanlarının iki yüz puana ulaştığının, sözleşme dönemi sona erdikten sonra tespit edilmesi halinde, tespit tarihinde geçerli olan sözleşme sona erdirilir.

(9) İhtarı gerektiren fiilin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde gerekli işlemin başlatılarak, takip eden altı ay içerisinde sonuçlandırılması esastır. İhtarı gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde ihtar puanı verilmemesi halinde ihtar puanı verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Saatleri, İzinler, Denetim ve Yükümlülükler

Çalışma saatleri

MADDE 12- (1) Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları görevlerini, haftalık çalışma süresi kırk saatten az olmamak kaydıyla, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirir.

(2) Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının, pozisyonlarının bulunduğu mahalde ikamet etmeleri esastır.

İzinler

MADDE 13- (1) Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının yıllık izinleri, bir mali yılda otuz gündür. Mali yıl başladıktan sonra sözleşme imzalayarak göreve başlayan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanına, mali yıl sonuna kadar çalışacakları sürenin bir yıllık çalışma süresine oranının yıllık izin süresi ile çarpılması suretiyle bulunacak süre kadar yıllık izin verilir. Hesaplamada kesirler tama iblağ edilir. Bir sözleşme döneminde birinci mali yılda kullanılmayan yıllık izinler ikinci mali yıla aktarılabilir, ancak bir sözleşme dönemi içerisinde kullanılmayan yıllık izinler sonraki sözleşme dönemine aktarılamaz. Ayrıca beş gün kongre ve seminer izni ile yıllık izin bitiminden sonra mazeretleri nedeniyle beş gün idari izin verilebilir. Evlenme, ölüm, doğum ve emzirme hallerinde, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi kapsamındaki sözleşmeli personele ilişkin izin süreleri uygulanır. Süt izni kullanan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanının yerine bu süre içerisinde görevlendirme yapılma zorunluluğu yoktur.

(2) Hastalık durumunda, bir mali yılda en çok on günlük dönemler halinde toplam kırk güne kadar hekimin uygun görmesiyle hastalık izni verilebilir. Bir defada on günü aşan hastalık izni ancak sağlık kurulu raporu ile verilebilir.

(3) Sözleşmeli aile hekimi iken aile hekimliği uzmanlık eğitimi almakta olanlar, bu eğitimleri kapsamındaki hastane rotasyonu süresince izinli sayılır.

(4) Aile sağlığı çalışanına izin verilmesi veya görevlendirilmesi öncesinde aile hekimi bilgilendirilir ancak onayı aranmaz.

(5) Aile hekimi ile aile sağlığı çalışanına izin vermeye ve hastalık raporlarını izne çevirmeye müdürlük yetkilidir. Müdürlük bu yetkisini sınırları belirli olmak üzere ilçe sağlık idare amirlerine devredebilir. İzinlere ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir.

Denetim

MADDE 14- (1) Aile sağlığı merkezi, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları, asgari altı ayda bir, mevzuat ve sözleşme hükümlerine uygunluk ile diğer konularda Bakanlık, ilgili mülki idare amirleri ve yerel sağlık idare amirleri veya bunların görevlendireceği personelin denetimine tabidir. İlgili mevzuat ve sözleşme şartlarına aykırılık halinde müdürlükçe/Bakanlıkça incelemeci veya soruşturmacı görevlendirilir. İlgili mevzuat ve sözleşme şartlarına aykırı fiillerin tespit edilmesi halinde aykırılığın mahiyetine göre;

a) Adli yönden; 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun,

b) İdari yönden; 10 uncu ve 11 inci madde,

c) Kamu zararı oluşturan mali hususlar yönünden; 27/9/2006 tarihli ve 2006/11058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

hükümlerine göre, gerekli işlemler tesis edilir.

Kazanç getirici başka iş yapma yasağı

MADDE 15- (1) Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları bu görevleri dışında;

a) Bilimsel faaliyetler ve telif haklan hariç olmak üzere, mesleklerinin icrasından menfaat temin edemezler.

b) Sanatsal ve sportif faaliyetler dışında esnaf veya tacir sayılmayı gerektiren herhangi bir faaliyette bulunamazlar.

c) Herhangi bir yerde hizmet akdi ile çalışamazlar.

ç) Ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamazlar, ticari mümessil, ticari vekil, kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirketlerde komandite ortak olamazlar.

(2) Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri, 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı terasına Dair Kanunun 12 nci maddesi kapsamında verilen izin dışında iş yeri hekimliği yapamazlar.

Görevlendirme

MADDE 16- (1) Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanları;

a) Bakanlıkça öngörülen hizmet içi eğitimler için bir yılda en fazla otuz günü aşmamak üzere,

c) Deprem, sel felaketi ve salgın gibi olağanüstü durumlarda başka yerde,

c) Bakanlıkça yurtdışında sağlık hizmeti sunmak üzere bir sözleşme döneminde en fazla iki aya kadar,

görevlendirilebilir.

(2) Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının, görev başında bulunamayacağı durumlar aşağıda sayıldığı şekildedir:

a) İzinli olması.

b) Raporlu olması.

c) Sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık eğitimi klinik rotasyonlarında bulunması.

ç) Gözaltına alınma, tutuklanma, hükümlülük durumları ile 6284 sayılı Kanun kapsamında uzaklaştırma karan verilmesi.

d) 10 uncu maddenin üçüncü fıkrası gereğince görevden uzaklaştırılması durumunda.

e) Sağlık raporuyla belgelendirilmiş ve müdürlükçe onaylanmış olması koşuluyla Bakanlıkça ilan edilmiş bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanmış olması veya yakalanma riski taşıması.

(3) Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimi veya aile sağlığı çalışanı, birinci fıkranın (c) bendi ile ikinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde, 5 inci maddede belirtilen şartlan taşıyan hekim ya da sağlık personeli ile anlaşarak vekâleten hizmetin görülmesini geçici olarak sağlar. Bu anlaşma, müdürlükçe uygun görülmesi halinde uygulanır.

(4) Birinci fıkranın (a) ve (b), ikinci fıkranın (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen haller ile üçüncü fıkra gereğince vekâleten hizmetin gördürülemediği veya bunun uygun görülmediği hallerde aynı aile sağlığı merkezinden veya Bakanlığa bağlı, aile sağlığı merkezi dışındaki diğer birimlerden, müdürlükçe geçici aile hekimi veya geçici aile sağlığı çalışanı görevlendirilir.

(5) Sözleşmeli aile hekimi ve/veya aile sağlığı çalışanı pozisyonunun boş olması durumunda dördüncü fıkradaki görevlendirme usulü uygulanır.

(6) Sözleşmeli aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı aynı anda en fazla, kendi birimi dahil iki aile hekimliği biriminin sorumluluğunu üstlenebilir.

Uyumlu çalışma

MADDE 17- (1) Aile hekimi ile aile sağlığı çalışanı ekip anlayışı içinde çalışır.

(2) Aile hekimi, birlikte çalıştığı aile sağlığı çalışanım yönlendirme ve denetleme yetkisine sahiptir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Aile Hekimine Yapılacak Ödemeler ve Uygulanacak Usul ve Esaslar

Aile hekimi ödeme esasları

MADDE 18- (1) Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine çalışılan gün sayısına göre ödeme yapılır.

(2) Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine aylık olarak yapılacak ödemeler, aşağıda yer alan unsurlardan oluşur:

а) Kayıtlı Kişiler îçin Ödenecek Ücret: Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine yapılacak ödemelerin hesaplanmasında, görev tanımlarında verilen hizmetler için aşağıdaki esaslara göre ödeme yapılır:

1) Kayıtlı kişiler için;

i) Gebeler için (3) katsayısı,

ii) Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler için (2,25) katsayısı,

iii) 0-59 ay grubu için (1,6) katsayısı,

iv) 65 yaş üstü için (1,6) katsayısı,

v) Diğer kişiler için (0,79) katsayısı,

esas alınır.

2) Kayıtlı kişiler, katsayısı yüksek olan gruptan başlanarak sıralanır ve puan hesaplaması yapılır.

3) Kayıtlı ilk 4000 kişiye kadar, her gruptaki kişi sayısı o grubun katsayısıyla çarpılır ve bulunan puanlar toplanarak ara puan hesaplanır.

4) Nüfus ve coğrafi yapısı nedeniyle kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düşük olduğu Bakanlıkça belirlenen yerlerde ilk 1350 kişiye kadar, her gruptaki kişi sayısı o grubun katsayısıyla çarpılır ve bulunan puanlar toplanır (A). Bu toplam puan 2 katsayısıyla çarpılır (Ax2). Daha sonra, 1351 ile 2400 kişiye kadar kayıtlı kişiler için de her gruptaki kişi sayısıyla o grubun katsayısı çarpılır ve bulunan puanlar toplanarak (B), daha önce bulunmuş olan puana eklenir ((Ax2)+B) ve ara puan hesaplanır.

5) Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde, nöbet hizmetlerini de kapsamak üzere 2400 kişiye kadar, her gruptaki kişi sayısı o grubun katsayısıyla çarpılır ve bulunan puanlar toplanır (A). Daha sonra bu toplam puan, 1,65 katsayısıyla çarpılarak (Axl,65) ara puan hesaplanır.

б) Kayıtlı kişiler ile ilgili olarak, hipertansiyon, diyabet, kanser ve obezite gibi hastalıkların taranması, takibi ve takip sonucunda meydana gelen değişim oranları ile vaka yönetimine göre (0,90) ila (1,50) arasında belirlenecek olan tarama ve takip katsayısı ile ara puan çarpılmak suretiyle maaşa esas puan hesaplanır. Bakanlıkça sevk sistemi uygulamasına geçilmesine karar verilen il ve/veya ilçelerde tarama ve takip katsayısı (0,90) ila (2) arasında uygulanır. Tarama ve takip katsayısına dahil edilecek olan hastalıklar ile bu hastalıkların tarama, takip ve takip sonucunda meydana gelecek değişimlerin oranlan, bu oranların hesaplanması ile ilgili usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlıkça belirlenir.

7) Maaşa esas puanın, kayıtlı kişi sayısına bakılmaksızın, ilk 1.000 puana kadarki kısmı için (1.000 puan dahil);

i) Uzman tabip veya tabip için tavan ücretin % 78,5’i,

ii) Aile hekimliği uzmanları için tavan ücretin % 113,5’i,

tutarında ödeme yapılır. 1.000 puanın üzerinde kalan puanların tavan ücretin onbinde 5,22’si ile çarpılması sonucu bulunan tutar ayrıca ödenir.

8) Ödemeye esas olacak pozisyonun entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde ya da nüfus ve coğrafi yapısı nedeniyle kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düşük olduğu Bakanlıkça belirlenen yerlerde olması halinde, kayıtlı kişi sayısının 2400’den fazla, diğer yerlerde ise 4000’den fazla olması halinde; büyükten küçüğe doğru grup katsayısı sıralaması esas alınmak üzere ödeme yapılır ve bu sayıları aşan kısım için ise aile hekimlerine herhangi bir ödeme yapılmaz.

9) Aile hekimliği biriminin hizmet sunmaya başladığı tarihten on sekizinci ayın sonuna kadar - altıncı ayın sonundan itibaren en az 500 nüfusa sahip olması şartıyla - bu bendin (7) numaralı alt bendi; Maaşa esas puanın, kayıtlı kişi sayısına bakılmaksızın, ilk 2.000 puana kadarki kısmı için (2.000 puan dahil);

i) Uzman tabip veya tabip için tavan ücretin % 13l’i,

ii) Aile hekimliği uzmanları için tavan ücretin % 166’sı,

tutarında ödeme yapılır. 2.000 puanın üzerinde kalan puanların tavan ücretin onbinde 5,22’si ile çarpılması sonucu bulunan tutar ayrıca ödenir şeklinde uygulanır.

10) Deprem, sel felaketi ve salgın gibi olağanüstü durumlarda yapılacak hizmetler için bu bentte belirtilenlerin dışında ayrıca bir ödeme yapılmaz.

b) Sosyoekonomik Gelişmişlik Düzeyi Ücreti: Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine, sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi esas alınarak, bu Yönetmeliğin eki (EK-4 SOSYOEKONOMİK GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ ÜCRETİ LİSTESİ)’nde belirtilen ödeme göstergesi ile tavan ücretin % 14’ünün çarpımı sonucu elde edilen tutar ödenir.

c) Aile Sağlığı Merkezi Giderleri:

1) Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine, hizmet verdiği merkezin kira, elektrik, su, yakıt, telefon, internet, bilgi-işlem, temizlik, büro malzemeleri, küçük onarım, danışmanlık, sekretarya, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ve tıbbi sarf malzemeleri gibi Bakanlıkça belirlenecek asgari fiziki ve teknik şartların devamına yönelik giderleri için her ay tavan ücretin % 50’sinin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan illerin satın alma gücü paritesi puanı ile çarpımı sonucuna göre bulunacak tutarda ödeme yapılır. Aile hekimliği pozisyonunun, sözleşmeli aile hekimi bulunmaması nedeniyle boş olması durumunda, bu ödeme müdürlüğün döner sermayesine aktarılır ve birimin giderleri fatura ve benzeri belgeler ile yönetim karar defterinin ibrazı üzerine müdürlüğün döner sermayesinden karşılanır.

2) Ceza infaz kurumunca, aile hekimliği biriminin teknik tıbbi ve fiziki donanımı için yapılan harcama bedelleri ile kira, elektrik, su, yakıt, temizlik, tıbbi sarf malzemesi gibi Bakanlıkça belirlenen asgari fiziki ve teknik şartların devamına yönelik giderlerden oluşan aylık kullanım bedelleri karşılığında bu bendin

(1) numaralı alt bendinde belirtilen aile sağlığı merkezi gider ödemesinin % 80’i ödenmeksizin, iletişim, kırtasiye ve benzeri harcamalar için aile hekimine bunun % 20’si ödenir.

3) Cezaevi aile hekimliği birimlerinde görev yapanlar dışında, her aile hekimine ayrıca yukarıdaki tutara ek olarak her ay, Bakanlıkça belirlenen aile hekimliği birimleri gruplandırmasına göre tavan ücretin;

i) D grubu aile hekimliği birimleri için tavan ücretin % 10’u,

ii) C grubu aile hekimliği birimleri için tavan ücretin % 20’si,

iii) B grubu aile hekimliği birimleri için tavan ücretin % 35’i,

iv) A grubu aile hekimliği birimleri için tavan ücretin % 50’si,

oranı kadar ödeme yapılır.

4) Bu gruplandırmalara göre daha yüksek ilave ödeme gerektiren gruba göre ödeme yapılabilmesi için aile hekimince, ilgili gruba ait tüm kriterlerin sağlandığına dair belgeler ile müdürlüğe başvurulur. Başvuru tarihinden itibaren müdürlük veya Bakanlık ya da Bakanlıkça yetki verilen özel veya kamu kurum ve kuruluşlarınca, en geç otuz gün içinde Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre yerinde değerlendirme yapılır. Değerlendirme evrakının bir nüshası aile hekimine verilir. Talep müdürlükçe, evrakın müdürlüğe intikalinden itibaren on gün içinde sonuçlandırılır. Talebin olumlu sonuçlanması halinde, talebin olumlu sonuçlandığı tarihten itibaren belirlenen yeni grup esas alınarak ödeme yapılır.

5) Grup değiştiren aile hekimi aynı yer için üç aydan önce yeniden grup değiştirmek için müracaat edemez.

6) Aile hekimliği birimleri, gruplandırma kriterleri açısından, asgari altı ayda bir denetlenir. Denetim ekibi müdürlük tarafından oluşturulur. Bu denetimlerde aile hekimliği birimlerinin ödeme aldığı grubun şartlarım kaybettiği tespit edilirse, bu şartların hangi tarihten itibaren kaybedildiği ve hangi gruba göre ödeme alınması gerektiği denetim raporunda belirtilir. Denetim raporunun müdürlükçe onaylanmasını müteakiben, ödeme yeni duruma göre yapılır ve şartların kaybedildiği tarihe göre yapılan fazla ödemeler geri alınır.

7) Denetim ekibi tarafından oluşturulan denetim raporuna karşı yedi gün içinde itiraz edilebilir. Müdürlüğe yapılan bu itiraz, oluşturulan bir komisyon marifetiyle on beş gün içinde değerlendirilir. İtiraz komisyonunun teşekkülü ile çalışma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir.

8) Yeni açılan ve müdürlükçe hizmet verilecek aile sağlığı merkezi mekanı gösterilemeyen birimler için aile sağlığı merkezi giderleri, on ay boyunca yukarıdaki kriterlere bağlı olmaksızın tavan ücretin % 100’ü olarak ödenir. Bu birimlerin açılmasını müteakiben ilk yerleştirme sonucunda boş kalması halinde müdürlüğün teklif ettiği ve Bakanlıkça uygun görülen yerler için giderleri döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere müdürlükçe kiralama, iç mekan tadilatı, tefrişat ve malzeme temini de dahil olmak üzere aile sağlığı merkezi oluşturulur. Ancak müdürlükçe, gerekçelendirmek ve Bakanlıkça onaylanmak kaydıyla yerleştirme işlemi beklenmeksizin, giderleri döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere aile sağlığı merkezi oluşturulabilir. Oluşturulan birime on aylık süre dolmadan aile hekimi yerleşmesi halinde on aylık sürenin sonuna kadar tavan ücretin % 50’si aile hekimine, kalan % 50’si ise müdürlük döner sermayesine ödenir.

9) Aile hekimlerinden herhangi birinin, aile sağlığı merkezi giderlerinin kendisine isabet eden kısımlarını ödemediği yönetim karar defteri ile ispatlandığı takdirde, aile sağlığı merkezi giderlerini karşılamak üzere söz konusu aile hekimine yapılan ödemelerden müdürlükçe kesinti yapılır.

10) Aile hekimlerinden herhangi biri kendisine bildirim yapılmasına rağmen, aile sağlığı merkezinin asgari fiziki ve teknik şartlarım yerine getirmediği takdirde, müdürlükçe bu eksiklikler giderilir ve bedeli söz konusu aile hekimine yapılan ödemelerden kesilerek müdürlük döner sermayesine aktarılır.

ç) Gezici Sağlık Hizmeti Giderleri:

1) Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine, gezici sağlık hizmeti giderleri için;

i) Asgari kat edilmesi gereken her bir kilometre için tavan ücretin onbinde 5’i,

ii) Gezici hizmet bölgesindeki kendisine kayıtlı her kişi için tavan ücretin yüzbinde 7,5’i,

kadar ödeme yapılır. Kat edilecek mesafenin hesabına yönelik usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(2) Gezici sağlık hizmetinin yürütülmesinde, müdürlüğe ait gezici sağlık araçları aile hekimlerine kullandırılabilir. İklim ve ulaşım şartlan gibi nedenlerle gezici sağlık hizmetinin normal araçlarla verilemediği durumlarda, müdürlük aile hekimine kar paletli araç, 4x4 çekerli arazi tipi araç ve vasıtalarla ulaşım imkanı sağlayabilir. Araç tahsisi yapılan durumlarda gidilen yer veya yerlere ait bu bentte yer alan esasa göre yapılacak gezici sağlık hizmeti giderleri aile hekimi yerine müdürlüğün döner sermayesine aktarılır.

(3) Sözleşmeyle çalıştırılan veya geçici aile hekiminin ihtiyaç duyduğu tetkikler, müdürlüğün belirlediği laboratuvarlarda yaptırılır. Bu tetkikler için gerekli sarf malzemelerini müdürlük temin eder. Müdürlüğün belirlediği laboratuvarlarda yaptırılan tetkikler için belge karşılığında laboratuvara ödeme yapılır. Belgelendirilemeyen kısım için herhangi bir ödeme yapılamaz. Tetkik ve sarf malzemeleri giderleri karşılığı aile hekimi için yapılacak toplam ödeme tutarının, tavan ücretin % 100’ünü geçmesi halinde, aile hekiminin laboratuvar tetkikleri incelemeye tabi tutulur. Ancak hormon ve ELISA tetkik giderleri bu orana dahil edilmez.

(4) Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine; ikinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentleri gereğince her ay itibarıyla yapılacak brüt ödemeler toplamı ile Devletçe karşılanacak sosyal güvenlik prim veya kesenekleri toplamı, tavan ücretin altı katını aşamaz.

(5) İkinci fıkrada sayılan ödemelerden; (a) bendinde belirtilenlerden gelir vergisi ve damga vergisi, diğer bentlerde belirtilenlerden ise damga vergisi kesilir.

(6) Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimlerinin kendilerinden kesilecek sosyal güvenlik prim veya kesenekleri, ikinci fıkranın (a) bendinde belirtilen ödemelerden düşülür.

(7) Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimlerine bu Yönetmelikte belirlenen ödemelerin dışında, 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumlan ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun hükümleri dahil herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılamaz. Ancak 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında ödenecek geçici görev yolluğu ödenir. Bu statüde çalışanlara, her ne şekilde olursa olsun sözleşmelerinin sona ermesi durumunda, sosyal güvenlik mevzuatı gereği ödenenler hariç herhangi bir ödeme yapılmaz.

(8)  31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre geçici iş göremezlik ödeneği alma hakkı bulunan aile hekimine, ikinci fıkranın (a) bendinde belirtilen ödemelerden geçici iş görmezlik ödeneği miktan düşülerek ödeme yapılır.

Aile hekimi ödemelerine ilişkin diğer esaslar

MADDE 19- (1) Sözleşme ile çalıştırılan aile hekimine, 16 ncı maddenin;

a) Birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hallerde,

b) İkinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen halde,

c) Üçüncü fıkra kapsamında vekâleten hizmetin görülmesini sağlaması halinde,

ç) Tek birimli aile sağlığı merkezinde görev yapan ve yıllık izin sebebiyle görevi başında bulunamayan aile hekimine, toplam yıllık izin süresinin ilk on dört günlük kısmı için,

ödemeler tam olarak yapılır. Bu fıkra kapsamında tam ödeme yapılan aile hekimlerine, ikinci fıkraya göre ayrıca ödeme yapılmaz.

(2) Sözleşmeli aile hekimi yerine geçici aile hekimi görevlendirilmesi durumunda;

a) 18 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine göre kayıtlı kişiler için yapılacak brüt ödeme miktarının % 50’si yasal kesintiler yapıldıktan sonra asıl aile hekimine, % 50’si ise geçici aile hekimine veya geçici aile hekimi olarak Bakanlık personeli görevlendirilmiş ise bu personele ödenmek üzere kadrosunun bulunduğu kurum döner sermaye emanet hesabına,

b) 18 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendine göre ödenecek sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi ücretinin % 50’si asıl aile hekimine,

c) 18 inci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendine göre ödenecek aile sağlığı merkezi giderlerinin tamamı asıl aile hekimine,

ç) 18 inci maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendine göre ödenecek gezici sağlık hizmeti gideri ödeneğinin tamamı, çalışılan gün sayısıyla orantılı olarak geçici aile hekimine,

ödenir.

(3) Sözleşmeli aile hekimi bulunmayan boş pozisyona geçici aile hekimi görevlendirilmesi durumunda;

a) 18 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine göre kayıtlı kişiler için yapılacak brüt ödeme miktarının % 50’si görevlendirilen geçici aile hekimine veya geçici aile hekimi olarak Bakanlık personeli görevlendirilmiş ise bu personele ödenmek üzere kadrosunun bulunduğu kurum döner sermaye emanet hesabına,

b) 18 inci maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendine göre ödenecek gezici sağlık hizmeti gideri ödeneğinin tamamı, çalışılan gün sayısıyla orantılı olarak geçici aile hekimine,

ödenir.

(4) Bu madde gereği, görevlendirilen personele yapılacak ödemeler çalışılan gün sayısıyla orantılı olarak yapılır.

(5) Aile hekimliği sözleşmesi bulunmayan geçici aile hekimine, 209 sayılı Kanun gereğince ek ödeme yapılmaz. Bunların aylık veya ücretlerinin kadro veya pozisyonlarının bulunduğu birimden ödenmesine devam edilir. Aylıklarına ve ücretlerine ilave olarak ikinci ve üçüncü fıkralara göre yapılacak ödemelerin toplamı, tavan ücretin üç katını geçemez. Sözleşmeli aile hekimleri haricinde geçici aile hekimi olarak görevlendirilenlere bu maddeye göre yapılacak ödemenin (gezici sağlık hizmeti hariç) brüt tutan, kadrosunun bulunduğu görev yeri ve unvanı göz önünde bulundurulmak suretiyle 209 sayılı Kanun gereğince döner sermayeden yapılacak ödemeler toplamının (sabit ödeme dahil) brüt tutarından az olamaz (20 nci maddeye göre yapılacak performans kesintisi hariç). Ancak geçici aile hekimlerine ödenmek üzere döner sermaye emanet hesabına aktarılan tutarlardan varsa döner sermayeden yapılan sabit ödeme mahsup edilip, yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan kısmı geçici aile hekimine ödenir.

Aile hekiminden yapılacak kesintiler

MADDE 20- (1) Koruyucu hekimlik hizmetlerinden; aşılama, gebe, bebek-çocuk takibi için ayrı ayrı, başarı oranına göre kesinti uygulanır. Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimi veya geçici aile hekimi için 18 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine göre hesaplanan brüt ücretin;

a) Aylık başarı oranı % 98 - % 97 ise % T si,

b) Aylık başarı oranı % 96 - % 95 ise % 4’ü,

c) Aylık başarı oranı % 94 - % 90 ise % 6’sı,

ç) Aylık başarı oranı % 89 - % 85 ise % 8’i,

d) Aylık başarı oranı % 85’ten daha düşük olanlar için % 10’u,

esas alınmak suretiyle hesaplanacak miktarlar, aşılama, gebe, bebek-çocuk takibi için arın ayrı değerlendirilerek aile hekimine yapılacak ödemeden düşülür.

(2) Aşılama, gebe, bebek-çocuk takiplerinin hangi aralıklarda ne şekilde yapılacağı ve kesintilerin usul ve esasları Bakanlıkça belirlenerek duyurulur.

(3) Köy yollarının kar, çığ düşmesi, sel nedeniyle kapanması gibi mülki idare amirinin takdir edeceği mücbir sebepler veya aşılama, gebe, bebek-çocuk takibinin ihbar düzenlenmesine rağmen yaptırılmaması gibi nedenlerle yerine getirilemeyen hizmetler, bu hesaplamalarda dikkate alınmaz.

(4) Bu madde gereğince aile hekiminden yapılacak kesintilerin toplamı, 18 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince hesaplanan brüt tutarın % 20’sinden fazla olamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Aile Sağlığı Çalışanına Yapılacak Ödemeler ve Uygulanacak Usul ve Esaslar

Aile sağlığı çalışanı ödeme esasları

MADDE 21- (1) Sözleşmeyle çalıştırılan aile sağlığı çalışanına, çalışılan gün sayısına göre ödeme yapılır.

(2) Sözleşmeyle çalıştırılan aile sağlığı çalışanına, aylık olarak yapılacak ödemeler, aşağıda yer alan unsurlardan oluşur:

a) Kayıtlı Kişiler İçin Ödenecek Ücret: Sözleşmeyle çalıştırılan aile sağlığı çalışanına yapılacak ödemelerin hesaplanmasında, görev tanımlarında verilen hizmetler için aşağıdaki esaslara göre ödeme yapılır.

1) Kayıtlı kişiler için;

i) Gebeler için (3) katsayısı,

ii) Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler için (2,25) katsayısı,

iii) 0-59 ay grubu için (1,75) katsayısı,

iv) 65 yaş üstü için (1,75) katsayısı,

v) Diğer kişiler için (0,80) katsayısı,

esas alınır.

2) Kayıtlı kişiler, katsayısı yüksek olan gruptan başlanarak sıralanır ve puan hesaplaması yapılır.

3) Kayıtlı ilk 4000 kişiye kadar, her gruptaki kişi sayısı o grubun katsayısıyla çarpılır, ve bulunan puanlar toplanarak ara puan hesaplanır.

4) Nüfus ve coğrafi yapısı nedeniyle kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düşük olduğu Bakanlıkça belirlenen yerlerde ilk 1350 kişiye kadar, her gruptaki kişi sayısı o grubun katsayısıyla çarpılır ve bulunan puanlar toplanır (A). Bu toplam puan 2 katsayısıyla çarpılır (Ax2). Daha sonra, 1351 ile 2400 kişiye kadar kayıtlı kişiler için de her gruptaki kişi sayısıyla o grubun katsayısı çarpılır ve bulunan puanlar toplanarak (B), daha önce bulunmuş olan puana eklenir ((Ax2)+B) ve ara puan hesaplanır.

5) Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde, nöbet hizmetlerini de kapsamak üzere 2.400 kişiye kadar, her gruptaki kişi sayısı o grubun katsayısıyla çarpılır ve bulunan puanlar toplanır (A). Daha sonra bu toplam puan, 1,65 katsayısıyla çarpılarak (Axl,65) ara puan hesaplanır.

6) Kayıtlı kişiler ile ilgili olarak, hipertansiyon, diyabet, kanser ve obezite gibi hastalıkların taranması, takibi ve takip sonucunda meydana gelen değişim oranları ile vaka yönetimine göre (0,90) ila (1,50) arasında belirlenecek olan tarama ve takip katsayısı ile ara puan çarpılmak suretiyle maaşa esas puan hesaplanır. Bakanlıkça sevk sistemi uygulamasına geçilmesine karar verilen il ve/veya ilçelerde tarama ve takip katsayısı (0,90) ila (2) arasında uygulanır. Tarama ve takip katsayısına dahil edilecek olan hastalıklar ile bu hastalıkların tarama, takip ve takip sonucunda meydana gelecek değişimlerin oranları, bu oranların hesaplanması ile ilgili usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlıkça belirlenir.

7) Maaşa esas puanın, kayıtlı kişi sayısına bakılmaksızın, ilk 1.000 puana kadarki kısmı için (1.000 puan dahil);

i) Mesleki yüksek öğrenim mezunu olmayan aile sağlığı çalışanına tavan ücretin %41,85!i,

ii) Mesleki yüksek öğrenim mezunu aile sağlığı çalışanına tavan ücretin % 49,15’i,

tutarında ödeme yapılır. 1.000 puanın üzerinde kalan puanların tavan ücretin

onbinde 2,1 ’i ile çarpılması sonucu bulunan tutar ayrıca ödenir.

8) Ödemeye esas olacak pozisyonun entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde ya da nüfus ve coğrafi yapısı nedeniyle kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düşük olduğu Bakanlıkça belirlenen yerlerde olması halinde, kayıtlı kişi sayısının 2.400’den fazla, diğer yerlerde ise 4.000’den fazla olması halinde; büyükten küçüğe doğru grup katsayısı sıralaması esas alınmak üzere ödeme yapılır ve bu sayılan aşan kısım için ise aile sağlığı çalışanlarına herhangi bir ödeme yapılmaz.

9) Aile hekimliği biriminin hizmet sunmaya başladığı tarihten on sekizinci aym sonuna kadar - altıncı aym sonundan itibaren en az 500 nüfusa sahip olması şartıyla - bu bendin (7) numaralı alt bendi; Maaşa esas puanın, kayıtlı kişi sayısına bakılmaksızın, ilk 2.000 puana kadarki kısmı için (2.000 puan dahil);

i) Mesleki yüksek öğrenim mezunu olmayan aile sağlığı çalışanına tavan ücretin % 62,85’i,

ii) Mesleki yüksek öğrenim mezunu aile sağlığı çalışanına tavan ücretin % 70,15’i,

tutarında ödeme yapılır. 2.000 puanın üzerindeki puanlar için, söz konusu puanların

tavan ücretin onbinde 2,1’i ile çarpılarak bulunan tutar ayrıca ödenir şeklinde uygulanır.

10) Deprem, sel felaketi ve salgın gibi olağanüstü durumlarda yapılacak hizmetler için ayrıca bir ödeme yapılmaz.

b) Sosyoekonomik Gelişmişlik Düzeyi Ücreti: Sözleşmeyle çalıştırılan aile sağlığı çalışanına, sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi esas alınarak, bu Yönetmeliğin eki (EK-4 SOSYOEKONOMİK GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ ÜCRETİ LİSTESİ)’nde belirtilen ödeme göstergesi ile tavan ücretin % 7'sinin çarpımı sonucu elde edilen tutar ödenir.

(3) Sözleşmeyle çalıştırılan aile sağlığı çalışanlarına, bu madde gereğince her ay itibarıyla yapılacak brüt ödemeler toplamı ile Devletçe karşılanacak sosyal güvenlik prim veya kesenekleri toplamı, tavan ücretin bir buçuk katını aşamaz.

(4) İkinci fıkrada sayılan ödemelerden; (a) bendinde belirtilenden gelir vergisi ve damga vergisi, (b) bendinde belirtilenden ise sadece damga vergisi kesilir.

(5) Sözleşmeyle çalıştırılan aile sağlığı çalışanlarının kendilerinden kesilecek sosyal güvenlik prim veya kesenekleri, ikinci fıkranın (a) bendinde belirtilen ödemelerden düşülür.

(6) Sözleşmeyle çalıştırılan aile sağlığı çalışanına bu Yönetmelikte belirlenen ödemelerin dışında, 209 sayılı Kanun hükümleri dahil herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılamaz. Ancak 6245 sayılı Kanun kapsamında ödenecek geçici görev yolluğu ödenir. Bu statüde çalışanlara, her ne şekilde olursa olsun, sözleşmelerinin sona ermesi veya erdirilmesi durumunda, sosyal güvenlik mevzuatı gereği ödenenler hariç herhangi bir ödeme yapılmaz.

(7) 5510 sayılı Kanuna göre geçici iş göremezlik ödeneği alma hakkı bulunan aile sağlığı çalışanına ikinci fıkranın (a) bendinde belirtilen ödemelerde geçici iş göremezlik ödeneği miktarı düşülerek ödeme yapılır.

(8) Bakanlıkça, aile hekimliği uzmanlık eğitimi veren kuramlara tahsis edilen aile hekimliği biriminde çalışan sözleşmeli aile sağlığı çalışanı bulunması halinde, eğitim kurumuna yapılacak ödemeden aile sağlığı çalışanı için yapılması gereken ödeme mahsup edilir.

(9) Bu maddeye göre aile sağlığı çalışanlarına yapılacak net ödeme miktarı asgari ücretin net ödeme miktarından az olamaz.

Aile sağlığı çalışanı ödemelerine ilişkin diğer esaslar

MADDE 22- (1) Sözleşme ile çalıştırılan aile sağlığı çalışanına, 16 ncı maddenin;

a) Birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hallerde,

b) İkinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen halde,

c) Üçüncü fıkra kapsamında vekâleten hizmetin görülmesini sağlaması halinde,

ç) Tek birimli aile sağlığı merkezinde görev yapan ve yıllık izin sebebiyle görevi başında bulunamayan aile sağlığı çalışanına, toplam yıllık izin süresinin ilk on dört günlük kısmı için,

ödemeler tam olarak yapılır. Bu fıkra kapsamında tam ödeme yapılan aile sağlığı çalışanına, ikinci fıkraya göre ayrıca ödeme yapılmaz.

(2) Sözleşmeli aile sağlığı çalışanı yerine geçici aile sağlığı çalışanı görevlendirilmesi durumunda;

a) 21 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine göre kayıtlı kişiler için yapılacak brüt ödeme miktarının % 50’si yasal kesintiler yapıldıktan sonra asıl aile sağlığı çalışanına, % 25'i geçici aile sağlığı çalışanına veya geçici aile sağlığı çalışanı olarak Bakanlık personeli görevlendirilmiş ise bu personele ödenmek üzere kadrosunun bulunduğu kuram döner sermaye emanet hesabına,

b) 21 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendine göre ödenecek sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi ücretinin % 50’si asıl aile sağlığı çalışanına,

ödenir.

(3) Sözleşmeli aile sağlığı çalışanı bulunmayan boş pozisyona geçici aile sağlığı çalışanı görevlendirilmesi durumunda; geçici aile sağlığı çalışanına 21 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine göre kayıtlı kişiler için yapılacak brüt ödeme miktarının % 25’i görevlendirilen geçici aile sağlığı çalışanına veya geçici aile sağlığı çalışanı olarak Bakanlık personeli görevlendirilmiş ise bu personele ödenmek üzere kadrosunun bulunduğu kurum döner sermaye emanet hesabına aktarılır.

(4) Bu madde gereği görevlendirilen personele yapılacak ödemeler çalışılan gün sayısıyla orantılı olarak yapılır.

(5) Aile sağlığı çalışanı sözleşmesi bulunmayan geçici aile sağlığı çalışanına 209 sayılı Kanun gereğince ek ödeme yapılmaz. Bunların aylık veya ücretlerinin kadro veya pozisyonlarının bulunduğu birimden ödenmesine devam edilir. Aylıklarına ve ücretlerine ilave olarak ikinci ve üçüncü fıkralara göre yapılacak ödemelerin toplamı, tavan ücretin % 75’ini geçemez. Sözleşmeli aile sağlığı çalışanı haricinde geçici aile sağlığı çalışanı olarak görevlendirilenlere bu maddeye göre yapılacak ödemenin brüt tutan, kadrosunun bulunduğu görev yeri ve unvanı gözönünde bulundurulmak suretiyle 209 sayılı Kanun gereğince döner sermayeden yapılacak ödemeler toplamının (sabit ödeme dahil) brüt tutarından az olamaz (23 üncü maddeye göre yapılacak performans kesintisi hariç). Ancak, geçici aile sağlığı çalışanına ödenmek üzere döner sermaye emanet hesabına aktarılan tutarlardan varsa döner sermayeden yapılan sabit ödeme tutarı mahsup edilip, yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan kısmı geçici aile sağlığı çalışanına ödenir.

Aile sağlığı çalışanından yapılacak kesintiler

MADDE 23- (1) Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesine göre yapılacak kesintilerdeki usul, esas ve oranlar, sözleşme veya görevlendirmeyle çalıştırılan aile sağlığı çalışanları için 21 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine göre hesaplanan brüt gelir üzerinden hesaplanmak suretiyle aynen uygulanır.

(2) Bu madde gereğince aile sağlığı çalışanından yapılacak kesintilerin toplamı, 21 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince hesaplanan brüt gelirinin % 20’sinden fazla olamaz.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ödeme zamanı

MADDE 24- (1) Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına yapılacak ödemeler, çalışılan ay sonuçlarının müdürlüğe bildiriminden itibaren on beş gün içinde yapılır.

Düzenleyici işlemler

MADDE 25- (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere her türlü alt düzenlemeyi yapmaya yetkilidir. Bu düzenlemeler, Bakanlığın resmi internet sayfasında ilan edilir ve aile hekimlerine, aile sağlığı çalışanlarına ve ilgililerine ilan tarihinde tebliğ edilmiş sayılır.

Sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık eğitimi

MADDE 26- (1) 1219 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesi kapsamında; sözleşmeli aile hekimi olarak çalışmakta olanlar, tıpta uzmanlık sınavı sonuçlarına göre, merkezi yerleştirmeye tabi olmaksızın, Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapabilir.

(2) Eğitim süresince aile hekimliği sözleşmesi devam eder.

(3) Eğitime başlatılan sözleşmeli aile hekimlerine ilişkin eğitim süreçleri, eğitim aldıkları aile hekimliği anabilim dalları veya eğitim klinikleri tarafından yürütülür. Klinik rotasyonlar dışında eğitim kurumunda verilecek eğitimler, aile hekimliği hizmetlerini aksatmayacak şekilde çalışma saatleri dışında en fazla iki farklı günde ve ayda sekiz saati geçmeyecek şekilde eğitim kurumunca planlanır. Klinik rotasyon dışındaki bu eğitim süreçleri için yüz yüze eğitim yerine diğer interaktif iletişim yöntemleri tercih edilebilir. Yüz yüze eğitim dışındaki eğitim yöntemlerinde bu fıkradaki süre sınırı uygulanmaz.

(4) Eğitime başladıkları tarihte çalıştıkları aile hekimliği birimini en az üç yıl değiştirmemek şartıyla bu maddeye göre uzmanlık eğitimini başarıyla tamamlayan sözleşmeli aile hekimleri, 3359 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi gereğince yapmakla yükümlü oldukları Devlet hizmetini ifa etmiş sayılırlar.

(5) Bu madde doğrultusunda yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esaslar şunlardır:

a) Sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık eğitimini alan her hekim için eğitim sorumlusuna eğitim süresince her ay tavan ücretin % 5’i ödenir.

b) Sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık eğitimi klinik rotasyonları sırasında aile hekimlerinin ödemelerinde, 19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde asıl aile hekimi için öngörülen % 50 oranı % 70 olarak uygulanır.

(6) Sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık eğitimini tamamlayan hekimlerin, aile hekimliği uzmanlık kadrolarına atanmaları halinde aynı gün içinde olmak kaydıyla mevcut aile hekimliği sözleşmeleri feshedilmeksizin kadro başlayış ve ayrılış işlemleri yapılır.

Kiralama

MADDE 27- (1) Bakanlığa tahsisli veya Bakanlığın kullanımındaki taşınmazlardan müdürlükçe uygun görülenler, aile hekimliği birimi olarak kullanmak üzere aile hekimlerine kiralanabilir.

(2) Kira bedeli; yerleşim yeri, çalışan aile hekimi sayısı, aile hekimliği birimi gruplandırma sınıfı, bölgesel satın alma gücü paritesi, binanın yaşı, bina rayiç bedeli, kiralamaya tabi alan gibi kriterler dikkate alınarak belirlenir. Kiralama ve tahsilata ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(3) Bakanlığa tahsisli veya Bakanlığın kullanımındaki taşınmazlarda hizmet vermek üzere yerleştirilen aile hekimlerince kiralama sözleşmesi imzalanmadan hizmet sözleşmesi imzalanamaz.

(4) 18 inci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinin (8) numaralı alt bendi çerçevesinde Müdürlükçe oluşturulan aile sağlığı merkezlerinin kira ödemeleri, aile hekimlerinin aile sağlığı merkezi gider ödemesinden kesilerek müdürlükçe yapılır. Ancak aile hekiminden kesilecek kira bedeli, il genelinde bir önceki yıl haziran ayında kamu binalarında görev yapan aile hekimlerinin ödediği ortalama kira bedelinin iki buçuk katından fazla olamaz. Bu yerlerde görev yapacak aile hekimleri ile müdürlük arasında alt kira/kullanım sözleşmesi yapılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik ve mevzuattaki atıflar

MADDE 28- (1) 24/12/2010 tarihli ve 2010/1237 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Mevzuatta, birinci fıkra ile yürürlükten kaldırılan Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 29- (1) Bu Yönetmelik 1/7/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 


EK-1

AİLE HEKİMİ SÖZLEŞME ÖRNEĞİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
AİLE HEKİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

1- T.C. Sağlık Bakanlığı adına..................................... İl Sağlık Müdürlüğü ile........................

arasında, 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 3 üncü maddesi gereğince aşağıdaki şartlarda bu sözleşme imzalanmıştır.

2- Sözleşmede geçen;

  1. İlgili: Sözleşmeyi imzalayan aile hekimini,
  2. Kanun: 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununu,
  3. Kurum: Sağlık Bakanlığını,

ç) Sözleşme: Bu hizmet sözleşmesini,

  1. Sözleşme Yönetmeliği: Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğini,
  2. Uygulama Yönetmeliği: Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğini,

ifade eder.

3- İlgili, Kuramca belirlenen aile hekimliği çalışma bölgelerinden Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak tercih ettiği .......... Nolu Aile Hekimliği Biriminde, yürürlükteki kanun, yönetmelik, genelge ve verilecek talimatlara, hasta haklarına, mesleki ve genel etik kurallarına uygun olarak aile hekimliği görevini ifa etmeyi sözleşme süresince kabul eder.

4- Çalışma saatleri ve izinler konusunda Kanun, Uygulama Yönetmeliği ile Sözleşme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

5- İlgiliye yapılacak ödemeler ve kesintilerde Sözleşme Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Bunun dışında herhangi bir ad altında başka bir ödeme yapılamaz.

6- İlgiliden her türlü prim, kesenek ve kuram karşılıkları sözleşme ücretlerinden kesilerek Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılır.

7- İlgili hakkında 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır.

8- İlgili ve ilgilinin çalıştırdığı kişiler tarafından Kurama verilen zararlar tazmin ettirilir. İlgili ve ilgilinin çalıştırdığı kişilerin görevi esnasında veya görevi ile ilgili olarak üçüncü şahıslara verilen zararlar neticesinde bu kişilere Kuramca yapılmak zorunda kalınan ödemeler için genel hükümler çerçevesinde ilgiliye rücu edilir.

9- İlgili, görevi sırasında edindiği gizlilik taşıyan bilgileri ve kişisel verileri, görevinden ayrılsa dahi Kurumun yazılı izni olmadan açıklayamaz.

10- Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Kanun, Uygulama Yönetmeliği ve Sözleşme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

11- Sözleşmenin süresi 2 mali yıl ile sınırlı olup, bu sözleşme  tarihinden .../.../   

tarihine kadar geçerlidir.

 

 

Bu sözleşme 11 maddeden ibaret olup .../.../.... tarihinde ... (...) nüsha olarak düzenlenmiştir.

 

AİLE HEKİMİ

BAKANLIK YETKİLİSİ (İL SAĞLIK MÜDÜRÜ)

Adı Soyadı :

 

 

Görev Yeri:

 

 

Adresi :

 

 

Tarih :

 

 

îmza :

 

 

 


 

EK-2

AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANI SÖZLEŞME ÖRNEĞİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANI HİZMET SÖZLEŞMESİ

1- T.C. Sağlık Bakanlığı adına................ İl Sağlık Müdürlüğü ile ........................................................

arasında, 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca aşağıdaki şartlarda bu sözleşme imzalanmıştır.

2- Sözleşmede geçen;

  1. İlgili: Sözleşmeyi imzalayan aile sağlığı çalışanını,
  2. Kanun: 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununu,
  3. Kurum: Sağlık Bakanlığını,

ç) Sözleşme: Bu hizmet sözleşmesini,

  1. Sözleşme Yönetmeliği: Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğini,
  2. Uygulama Yönetmeliği: Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğini,

ifade eder.

3- İlgili, Kurumca belirlenen aile hekimliği çalışma bölgelerinden Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak tercih ettiği ........ Nolu Aile Hekimliği Biriminde, yürürlükteki kanun, yönetmelik, genelge ve verilecek talimatlara, hasta haklarına, mesleki ve genel etik kurallarına uygun olarak aile sağlığı çalışanı görevini ifa etmeyi sözleşme süresince kabul eder.

4- Çalışma saatleri ve izinler konusunda Kanun, Uygulama Yönetmeliği ile Sözleşme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

5- İlgiliye yapılacak ödemeler ve kesintilerde Sözleşme Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Bunun dışında herhangi bir ad altında başka bir ödeme yapılamaz.

6- İlgiliden her türlü prim, kesenek ve kuram karşılıkları sözleşme ücretlerinden kesilerek Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılır.

7- İlgili hakkında 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır.

8- İlgili tarafından Kurama verilen zararlar tazmin ettirilir ve görevi esnasında veya görevi ile ilgili olarak üçüncü şahıslara verilen zararlar neticesinde bu kişilere Kuramca yapılmak zorunda kalman ödemeler için genel hükümler çerçevesinde ilgiliye rücu edilir.

9- İlgili, görevi sırasında edindiği gizlilik taşıyan bilgileri ve kişisel verileri, görevinden ayrılsa dahi Kuramım yazılı izni olmadan açıklayamaz.

10- Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Kanun, Uygulama Yönetmeliği ve Sözleşme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

11- Sözleşmenin süresi 2 mali yıl ile sınırlı olup, bu sözleşme .../.../.... tarihinden .../.../...............................................................

tarihine kadar geçerlidir.

Bu sözleşme 11 maddeden ibaret olup .../.../.... tarihinde ...(...) nüsha olarak düzenlenmiştir.

 

AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANI

BAKANLIK YETKİLİSİ (İL SAĞLIK MÜDÜRÜ)

Adı Soyadı :

 

 

Görev Yeri:

 

 

Adresi :

 

 

Tarih :

 

 

İmza

 

 

 


 

EK-3

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA UYGULANACAK İHTAR PUANI CETVELİ

Sıra No.

İHTAR UYGULANACAK FİİL

İHTAR PUANI

1

Çalışma saatleri planına uymamak

6

2

Güncel afiş ve duyuruları usulüne uygun şekilde asmamak

5

3

Aile sağlığı merkezi iç ve dış tabelalarının usulüne uygun olmaması

5

4

Mesai saati içinde ilaç firma temsilcilerini aile sağlığı merkezi içinde kabul etmek

5

5

Mesleki beyaz önlük veya forma giymemek

5

6

İzinsiz işe gelmemek (işe gelmediği her gün için)

12

7

Görevleri ile ilgili kayıtlan düzenli tutmamak veya müdürlüğe ya da Bakanlığa bildirmemek

10

8

Kayıtlı kişilerin kişisel sağlık kayıtlarını güncellememek veya devretmemek

10

9

Yönetim karar defterini uygun şekilde tutmamak

10

10

Mazeretsiz aile sağlığı merkezi yönetim toplantılarına katılmamak

10

11

Aile sağlığı merkezinin tıbbi donanım eksiğini on gün içinde gidermemek (eksik olan her malzeme için)

10

12

Kalibrasyon gerektiren cihazların kalibrasyonunu yaptırmamak

10

13

Verilen eğitimlere katılmamak ve/veya eğitimler için belirlenmiş devamsızlık sürelerini aşmak

10

14

Yeşil ve/veya kırmızı reçete bulundurmamak

10

İS

Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçları usulüne uygun muhafaza altına almamak

10

16

Tüberküloz hastalarının doğrudan gözetim tedavisini yapmamak veya yapılmasını sağlamamak

10

17

Evde sağlık hizmetlerinden görevi olan kısımları yapmamak

10

18

Gezici/yerinde sağlık hizmetlerini aksatmak veya planına uymamak

10

19

Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmamak

10

20

Aile sağlığı merkezinin fizikî şartlarını ve teknik donanımlarını on gün içinde uygun hâle getirmemek (her bir eksiklik için)

10

21

Performansa tabi olmayan koruyucu hekimlik uygulamalarında verilen görevleri yerine getirmemek.

10

22

Performansa tabi aşılardan her birinin aşılama hızlarını mücbir sebepler veya ihbar düzenlenen hâller dışında, %90’ın altına düşürmek

20

23

Miadı geçmiş ilaç ve/veya aşı bulundurmak

20

24

Kusurlu olarak kişisel sağlık kayıtlarının güvenliğini sağlamamak

20

25

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uymamak

20

26

Denetimlerde işbirliği yapmamak ve/veya istenilen verileri ibraz etmemek ve/veya gerçek dışı beyanda bulunmak

20

27

Mevzuatına göre mal bildiriminde bulunmamak

20

28

Performansa tabi gebelik izlem oranlarının mücbir sebepler veya ihbar düzenlenen hâller dışında, %90’m altına düşürmek

20

29

Performansa tabi bebek-çocuk takip oranlarının mücbir sebepler veya ihbar düzenlenen hâller dışında, %90’ın altına düşürmek

20

30

Soğuk zincir kurallarına uymamak veya soğuk zincir kırılmasına sebebiyet vermek

20

31

İlgili mevzuat hükümlerince hasta haklarına ve/veya hasta mahremiyetine uymamak

20

32

Mesleki ve etik kurallar bakımından Tıbbi Deontoloji Nizamnamesine uymamak

20

33

İş arkadaşlarına veya hizmet alanlara hakarette bulunmak

20

34

Mesai dışı hizmet ve/veya nöbete mazeretsiz gelmemek

20

35

Kasıtlı olarak kişisel sağlık kayıtlarının güvenliğini sağlamamak

50

36

Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek

50

37

Gerçeğe aykırı rapor ve/veya belge düzenlemek

50

38

Kusurlu olarak miadı geçmiş aşı ve/veya ilaç uygulamak

50

39

Kamu görevleri hakkında izinsiz olarak basma, haber ajanslarına, radyo ve televizyon kuramlarına veya sosyal medya araçlarıyla bilgi veya demeç vermek

50

40

Görev yerinde kişilere basit tıbbi müdahale ile giderilebilir fiili eylemde bulunmak veya tehdit etmek

50

 

 


EK-4

SOSYOEKONOMİK GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ ÜCRETİ LİSTESİ

SIRA
NO

İL ADI

İLÇE ADI

Gelişmişlik
Endeksi

Gelişmişlik
Bölgesi

Ödeme
Göstergesi

1

İSTANBUL

ŞİŞLİ

7,73

1

0

2

İSTANBUL

BEŞİKTAŞ

6,365

1

0

3

ANKARA

ÇANKAYA

5,658

1

0

4

İSTANBUL

KADIKÖY

4,678

1

0

5

İSTANBUL

BAKIRKÖY

4,457

1

0

6

İZMİR

KONAK

3,582

1

0

7

ANKARA

ALTINDAĞ

3,564

1

0

8

İSTANBUL

FATİH

3,501

1

0

9

BURSA

NİLÜFER

3,349

1

0

10

GAZİANTEP

ŞEHİTKAMÎL

2,924

1

0

11

ANKARA

YENİMAHALLE

2,852

1

0

12

İZMİR

BALÇOVA

2,781

1

0

13

İSTANBUL

TUZLA

2,78

1

0

14

KOCAELİ

GEBZE

2,717

1

0

15

ANTALYA

MURATPAŞA

2,69

1

0

16

İSTANBUL

BAŞAKŞEHİR

2,67

1

0

17

İSTANBUL

ÜMRANİYE

2,656

1

0

18

İSTANBUL

BEYOĞLU

2,602

1

0

19

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

2,57

1

0

20

İZMİR

BORNOVA

2,551

1

0

21

İSTANBUL

ATAŞEHİR

2,402

1

0

22

İZMİR

ÇEŞME

2,38

1

0

23

BURSA

OSMANGAZİ

2,301

1

0

24

TEKİRDAĞ

ÇORLU

2,288

1

0

25

İSTANBUL

BÜYÜKÇEKMECE

2,278

1

0

26

TEKİRDAĞ

ÇERKEZKÖY

2,259

1

0

27

MUĞLA

BODRUM

2,178

1

0

28

İSTANBUL

SARIYER

2,166

1

0

29

ANTALYA

KONYA ALTI

2,163

1

0

30

İSTANBUL

BEYLİKDÜZÜ

2,163

1

0

31

ESKİŞEHİR

ODUN PAZARI

2,147

1

0

32

KONYA

SELÇUKLU

2,106

1

0

33

İSTANBUL

ESENYURT

2,074

1

0

34

İSTANBUL

BAHÇELİEVLER

2,042

1

0

35

İSTANBUL

ZEYTİNBURNU

2,027

1

0

36

KOCAELİ

İZMİT

2,016

1

0

37

İSTANBUL

BAĞCILAR

2,012

1

0

38

KAYSERİ

MELİKGAZİ

1,996

1

0

39

İSTANBUL

KÜÇÜKÇEKMECE

1,955

1

0

40

DENİZLİ

MERKEZEFENDİ

1,946

1

0

41

İSTANBUL

MALTEPE

1,928

1

0

42

İSTANBUL

PENDİK

1,906

1

0

43

İZMİR

ÇİĞLİ

1,898

1

0

44

İZMÎR

KARŞIYAKA

1,896

1

0

45

İZMİR

GAZİEMİR

1,894

1

0

46

ANTALYA

KEMER

1,863

1

0

47

ZONGULDAK

MERKEZ

1,863

1

0

48

İSTANBUL

BAYRAMPAŞA

1,855

1

0

49

ANTALYA

MANAVGAT

1,848

1

0

50

EDİRNE

MERKEZ

1,829

1

0

51

İSTANBUL

BEYKOZ

1,812

1

0

52

İSTANBUL

KARTAL

1,804

1

0

53

ANTALYA

ALANYA

1,789

1

0

54

İZMİR

ALİAĞA

1,786

1

0

55

MUĞLA

MARMARİS

1,756

1

0

56

ÇANAKKALE

MERKEZ

1,746

1

0

57

İSTANBUL

KAĞITHANE

1,692

2

0

58

İSTANBUL

ADALAR

1,688

2

0

59

BOLU

MERKEZ

1,666

2

0

60

AYDIN

KUŞADASI

1,665

2

0

61

İSPARTA

MERKEZ

1,642

2

0

62

İSTANBUL

GÜNGÖREN

1,628

2

0

63

MANİSA

YUNUSEMRE

1,613

2

0

64

İSTANBUL

EYÜPSULTAN

1,608

2

0

65

SAMSUN

İLKADIM

1,594

2

0

66

SAMSUN

ATAKUM

1,579

2

0

67

ANKARA

ETİMESGUT

1,57

2

0

68

HATAY

İSKENDERUN

1,565

2

0

69

ADANA

SEYHAN

1,538

2

0

70

MERSİN

YENİŞEHİR

1,531

2

0

71

İSTANBUL

SİLİVRİ

1,518

2

0

72

TRABZON

ORTAHİSAR

1,504

2

0

73

ANKARA

KEÇİÖREN

1,503

2

0

74

SAKARYA

ADAPAZARI

1,493

2

0

75

TEKİRDAĞ

SÜLEYMANPAŞA

1,491

2

0

76

ERZURUM

YAKUTİYE

1,473

2

0

77

İZMİR

GÜZELBAHÇE

1,459

2

0

78

İSTANBUL

AVCILAR

1,451

2

0

79

ADANA

ÇUKUROVA

1,432

2

0

80

İZMİR

NARLIDERE

1,419

2

0

81

ANKARA

GÖLBAŞI

1,408

2

0

82

İSTANBUL

GAZİOSMANPAŞA

1,378

2

0

83

KIRKLARELİ

LÜLEBURGAZ

1,369

2

0

84

ANKARA

KAHRAMANKAZAN

1,367

2

0

85

AYDIN

EFELER

1,359

2

0

86

ESKİŞEHİR

TEPEBAŞI

1,353

2

0

87

ÇANAKKALE

GÖKÇEADA

1,349

2

0

88

MUĞLA

FETHİYE

1,348

2

0

89

MALATYA

YEŞİLYURT

1,316

2

0

90

ARTVİN

MERKEZ

1,315

2

0

91

GİRESUN

MERKEZ

1,308

2

0

92

İZMİR

BAYRAKLI

1,306

2

0

93

İZMİR

URLA

1,295

2

0

94

YALOVA

MERKEZ

1,288

2

0

95

BALIKESİR

BANDIRMA

1,282

2

0

96

ÇANAKKALE

BOZCAADA

1,282

2

0

97

KÜTAHYA

MERKEZ

1,266

2

0

98

BALIKESİR

AYVALIK

1,262

2

0

99

DENİZLİ

PAMUKKALE

1,261

2

0

100

İSTANBUL

ŞİLE

1,259

2

0

101

UŞAK

MERKEZ

1,245

2

0

102

BİLECİK

MERKEZ

1,235

2

0

103

MUĞLA

MENTEŞE

1,227

2

0

104

KARABÜK

MERKEZ

1,215

2

0

105

BALIKESİR

EDREMİT

1,21

2

0

106

ANKARA

SİNCAN

1,209

2

0

107

SİVAS

MERKEZ

1,209

2

0

108

İSTANBUL

ÇEKMEKÖY

1,208

2

0

109

DİYARBAKIR

YENİŞEHİR

1,206

2

0

110

AFYONKARAHİSAR

MERKEZ

1,201

2

0

111

RİZE

MERKEZ

1,179

2

0

112

DÜZCE

MERKEZ

1,152

2

0

113

KIRIKKALE

MERKEZ

1,147

2

0

114

SİNOP

MERKEZ

1,134

2

0

115

İZMİR

FOÇA

1,13

2

0

116

KASTAMONU

MERKEZ

1,118

2

0

117

ELAZIĞ

MERKEZ

1,117

2

0

118

KIRKLARELİ

MERKEZ

1,113

2

0

119

BURSA

YILDIRIM

1,109

2

0

120

AYDIN

DİDİM

1,107

2

0

121

İZMİR

BUCA

1,093

2

0

122

TUNCELİ

MERKEZ

1,081

2

0

123

MERSİN

AKDENİZ

1,052

2

0

124

BURSA

GEMLİK

1,034

2

0

125

KOCAELİ

KARTEPE

1,032

2

0

126

BURSA

KESTEL

1,029

2

0

127

ANKARA

MAMAK

1,018

2

0

128

İSTANBUL

ÇATALCA

1,015

2

0

129

BALIKESİR

KARESİ

1,012

2

0

130

İZMİR

SEFERİHİSAR

1,005

2

0

131

BURSA

İNEGÖL

1,003

2

0

132

İSTANBUL

SANCAKTEPE

1,003

2

0

133

İZMİR

KARABAĞLAR

0,996

2

0

134

KOCAELİ

BAŞİSKELE

0,991

2

0

135

GÜMÜŞHANE

MERKEZ

0,984

2

0

136

BURSA

MUDANYA

0,981

2

0

137

HATAY

ANTAKYA

0,978

2

0

138

KOCAELİ

GÖLCÜK

0,978

2

0

139

ÇORUM

MERKEZ

0,974

2

0

140

SAKARYA

ARİFİ YE

0,972

2

0

141

MERSİN

MEZİTLİ

0,966

2

0

142

ANTALYA

KEPEZ

0,963

2

0

143

NEVŞEHİR

MERKEZ

0,961

2

0

144

DENİZLİ

HONAZ

0,957

2

0

145

KAHRAMANMARAŞ

DULKADİROĞLU

0,955

2

0

146

İZMİR

SELÇUK

0,954

2

0

147

TOKAT

MERKEZ

0,947

2

0

148

BURDUR

MERKEZ

0,945

2

0

149

ANTALYA

SERİK

0,944

2

0

150

MANİSA

SOMA

0,94

2

0

151

KAYSERİ

KOCASİNAN

0,937

2

0

152

İSTANBUL

ESENLER

0,936

2

0

153

İZMİR

KEMALPAŞA

0,935

2

0

154

KOCAELİ

DERİNCE

0,933

2

0

155

ORDU

ALTINORDU

0,933

2

0

156

İZMİR

TORBALI

0,922

2

0

157

TEKİRDAĞ

SARAY

0,913

2

0

158

MUĞLA

DATÇA

0,912

2

0

159

KOCAELİ

KÖRFEZ

0,899

2

0

160

ADANA

SARIÇAM

0,896

2

0

161

KOCAELİ

ÇAYIROVA

0,896

2

0

162

BALIKESİR

ALTIEYLÜL

0,889

2

0

163

KIRŞEHİR

MERKEZ

0,888

2

0

164

ANTALYA

DÖŞEME ALTI

0,879

2

0

165

KARAMAN

MERKEZ

0,878

2

0

166

AMASYA

MERKEZ

0,874

2

0

167

KONYA

MERAM

0,866

2

0

168

ÇANKIRI

MERKEZ

0,863

2

0

169

ANKARA

POLATLI

0,86

2

0

170

AYDIN

NAZİLLİ

0,853

2

0

171

MANİSA

ŞEHZADELER

0,845

2

0

172

İZMİR

KARABURUN

0,844

2

0

173

BALIKESİR

BURHANİYE

0,837

2

0

174

ÇANAKKALE

BİGA

0,832

2

0

175

ÇANAKKALE

GELİBOLU

0,827

2

0

176

TRABZON

VAKFIKEBİR

0,824

2

0

177

YOZGAT

MERKEZ

0,818

2

0

178

İZMİR

MENEMEN

0,815

2

0

179

ERZİNCAN

MERKEZ

0,786

2

0

180

KARABÜK

SAFRANBOLU

0,77

2

0

181

İZMİR

MENDERES

0,769

2

0

182

İZMİR

DİKİLİ

0,765

2

0

183

AYDIN

SÖKE

0,764

2

0

184

ÇANAKKALE

ÇAN

0,752

2

0

185

MANİSA

AKHİSAR

0,752

2

0

186

MALATYA

BATTALGAZİ

0,723

2

0

187

BİLECİK

BOZÜYÜK

0,715

2

0

188

MERSİN

TARSUS

0,715

2

0

189

MANİSA

TURGUTLU

0,714

2

0

190

OSMANİYE

MERKEZ

0,706

2

0

191

ANKARA

AKYURT

0,701

2

0

192

İZMİR

TİRE

0,689

2

0

193

SAMSUN

TEKKEKÖY

0,68

2

0

194

ŞANLIURFA

KARAKÖPRÜ

0,68

2

0

195

MUĞLA

ORTACA

0,674

2

0

196

ANKARA

KIZILCAHAMAM

0,663

2

0

197

AMASYA

MERZİFON

0,661

2

0

198

KIRIKKALE

YAHŞİHAN

0,661

2

0

199

TEKİRDAĞ

MURATLI

0,659

2

0

200

KONYA

KARATAY

0,658

2

0

201

ZONGULDAK

EREĞLİ

0,654

2

0

202

MANİSA

SALİHLİ

0,653

2

0

203

MERSİN

SİLİFKE

0,646

2

0

204

İSTANBUL

SULTANBEYLİ

0,645

2

0

205

MUĞLA

MİLAS

0,628

2

0

206

KOCAELİ

KARAMÜRSEL

0,624

2

0

207

EDİRNE

KEŞAN

0,62

2

0

208

KOCAELİ

DARICA

0,619

2

0

209

İZMİR

BERGAMA

0,618

2

0

210

GAZİANTEP

ŞAHİNBEY

0,616

2

0

211

TRABZON

AKÇAABAT

0,607

2

0

212

BURDUR

BUCAK

0,598

2

0

213

AKSARAY

MERKEZ

0,595

2

0

214

AKSARAY

SULTANHANI

0,595

2

0

215

ARTVİN

ARHAVİ

0,593

2

0

216

TRABZON

BEŞİKDÜZÜ

0,588

2